1) trước khi bán dịch vụ

* Yêu cầu thông tin và tư vấn hỗ trợ.

* Thiết bị pre-commissioningandamp; thử nghiệm hỗ trợ.

* Xem nhà máy của chúng tôi.


2) sau bán hàng dịch vụ

* Máy bảo hành thời gian là 12 tháng, bắt đầu từ ngày hóa đơn vận đơn. Điện và điện tử phần loại trừ.

* Đào tạo làm thế nào để cài đặt các máy tính và làm thế nào để sử dụng máy tính.

* Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài.